Gageldijk 9 - Hal 10, 3602 AG MAARSSEN

+31 346 745 088

Disclaimer

 

DOK88 (hierna: “DOK88”) streeft ernaar op deze website steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. DOK88 kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op deze website geopenbaarde informatie. Weergave-, druk- en zetfouten worden voorbehouden en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van DOK88 leiden.

De informatie op de website kan steeds worden aangevuld of aangepast. DOK88 behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren. DOK88 kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

DOK88 heeft geen invloed op de gegevens die derden op deze website hebben geplaatst of content van derden dat door DOK88 op deze website is geplaatst. De bezoeker kan aan dergelijke gegevens, jegens DOK88, dan ook geen rechten ontlenen of aanspraken geldig maken.

DOK88 kan voorts niet garanderen dat de website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. DOK88 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van de website en de inhoud van de daarop vermelde informatie. DOK88 aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van DOK88.

De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Alle op de website gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van DOK88 dan wel zijn licentiegevers. De websitebezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van DOK88 ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen. DOK88 dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten uit het assortiment van DOK88, het ontwerp en de samenstelling van die producten, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen, alsmede andere content van welke aard dan ook. Het is de websitebezoeker verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van een tussen de websitebezoeker en DOK88 gesloten overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

DOK88 behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigingen. De websitebezoeker die regelmatig op de website terugkeert, wordt dan ook aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.

Nederlands recht is van toepassing.